รวมสายสัญญาณ

สายสัญญาณ ประกอบด้วย สายโทรศัพท์ภายใน สายโทรศัพท์ภายนอก และสายสัญญาณ