Trunking

รางพลาสติก ประกอบด้วย รางร้อยสายโทรศัพท์ รางโค้ง รางทรังกิ้ง รางวายเวย์ รางวายดักส์ รางร้อยสายไฟฟ้า รางแม็กซ์ รางท่อแอร์