Cabinet_and_Box

ตู้และกล่องกันน้ำพลาสติก ประกอบด้วย ตู้กันน้ำฝาทึบ ตู้กันน้ำพลาสติกฝาใส กล่องพลาสติกกันน้ำ และแผ่นรองอุปกรณ์กล่องกันน้ำ