ข้อมูลบริษัท

ชื่อ

บริษัท ลีวัฒนา โปรดักส์ จำกัด

ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่
110, 112 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 02-864-0833-4, 02-4125639, 02-4122561, โทรสาร: 02-412-8554

โรงงาน
101/9 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73110
โทรศัพท์: 034-388628-9 โทรสาร: 034-388630

Website: http://www.leetech.co.th

Email: info@leetech.co.th, leetech1@hotmail.com

ประวัติบริษัท

 • ปี 2535 จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีวัฒนาพลาสติก” ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าพลาสติก
 • ปี 2554 จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “บริษัท ลีวัฒนา โปรดักส์ จำกัด”
 • ปี 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ลีวัฒนา โปรดักส์ จำกัด ได้มีการจัดตั้งระบบบริหารคุณภาพตามนโยบายดังต่อไปนี้ คือ

ยึดมั่นในคุณภาพ เชื่อมั่นในการใช้งาน
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้สินค้า

ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้า บริษัท ลีวัฒนา โปรดักส์ จำกัด เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนางานในด้านการผลิต และขายอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ที่ตกแต่งบ้านทุกชนิดเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทฯ พัฒนาการผลิตและบริการให้ทันยุคทันสมัย สรรหาทรัพยากรที่มีคุณค่ามาใช้ในกระบวนการผลิตพร้อมควบคุมการจัดการต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้ต่ำที่สุด เพื่อฝ่าด่านการแข่งขันทางด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน การปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของสินค้าให้เข้าสู่การขยายตลาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีการบริการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

หนังสือรับรอง

ISO 9001:2015

Reg. No. TH81013A

ISO 14001:2015

Reg. No. TH80921B

TIS 216-2524

ISO 513-2548

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท ลีวัฒนา โปรดักส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงดำเนินการจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015  โดยกำหนดนโยบายเพื่อใช้กับบุคลากรภายในบริษัทฯ และบุคลากรภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 2. ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ โดยการป้องกัน,ควบคุม,จัดเก็บ และการกำจัดให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยน้อยที่สุด
 3. ควบคุมการใช้ทรัพยากร ไฟฟ้า และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องโดยให้มีกิจกรรม ที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน
 5. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ พร้อมทั้งควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายนี้กับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจ และเปิดเผยต่อสาธารณชน

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และข้อปฏิบัติในเขตบริษัทฯ

 1. บุคคลภายนอกที่เข้ามาในเขตบริษัทฯ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 2. ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ห้ามถ่ายเทน้ำมัน สี และสารเคมีลงในรางระบายน้ำ หลังเลิกปฏิบัติงานจะต้องทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ ที่กำหนด
 3. การนำชิ้นงานหรือวัตถุดิบออกนอกบริษัทฯ จะต้องขออนุญาตจากผู้จัดการก่อนทุกครั้ง
 4. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา พกพาของมึนเมา อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาใน เขตบริษัทฯ เด็ดขาด
 5. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตโรงงาน ยกเว้นบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น
 6. ให้รับประทานอาหารในพื้นที่ กำหนดเท่านั้น
 7. รถยนต์ รถส่งสินค้าที่เข้ามารับ-ส่งสินค้า หรือสิ่งของอื่นๆต้องมีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อยปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายและ ดับเครื่องยนต์ขณะจอดทุกครั้ง